کلینیک تخصصی دهکده ماساژ

تعرفه خدمات

لیست تعرفه خدمات در کلینیک تخصصی دهکده ماساژ
لیست تعرفه خدمات
ردیف نوع ماساژ عنوان لاتین تعرفه خدمات بر اساس زمان (قیمتها به تومان می باشد)
۳۰ دقیقه ۴۵ دقیقه ۶۰ دقیقه ۱۲۰ دقیقه
۱ ماساژ ریلکسی Relaxation Massage ۳۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰
۲ ماساژ کلاب (ترکیبی) Mix Massage ۴۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰
۳ ماساژ تایلندی Thai Massage ۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۴ ماساژ سوئدی Swedish Massage ۴۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰
۵ ماساژ ورزشی Sports Massage ۴۰۰۰۰
۶ ماساژ موضعی(لاغری) Slimming Massage Local ۴۰۰۰۰
۷ ماساژ مایا (بارداری) Maya Massage ۷۰۰۰۰
۸ ماساژ شمع Candle Massage ۸۰۰۰۰
۹ ماساژ سنگ داغ Hot Stone Massage ۴۵۰۰۰
۱۰ ماساژ کینگ King (for hand) Massage ۶۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰
۱۱ ماساژ پشت Bake Massage ۳۵۰۰۰
۱۵ ماساژ سر و صورت Scalp & Facial Massage ۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۱۲  ماساژ کودکان Baby Massage ۲۰ دقیقه

۲۰۰۰۰

۱۳ ماساژ حوله داغ   Hot Towel Massage ۶۰۰۰۰
۱۴ ماساژ VIP Vip Massage ۱۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰